Menu

Výroční zpráva 2015

21. 06. 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2015

Pečovatelské služby Kroměříž z.ú.

www.pecovat.cz, tel. 573 341 700, mobil 777 749 024, pecovatelska1@seznam.cz

1. Obecné údaje

Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. se sídlem Nitranská 4091/11  Kroměříž, provozuje svou činnost od roku 2005. Naše společnost poskytuje terénní pečovatelskou službu a ambulantní pečovatelskou službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších novel.

Služby jsou poskytovány v obci Kroměříž a jejím okolí, obci Tlumačov a okolí a v mikroregionu Morkovsko.

Pečovatelky poskytují našim klientům terénní péči, pomáhají se základní péčí jako „pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovázení dospělých na úřady, k lékaři a poskytujeme základní sociální poradenství“.

Kromě terénních služeb mohou klienti využívat i ambulantní péči, která probíhá v sídle společnosti, tj. Nitranská 4091/11 Kroměříž, a to jedenkrát týdně, každou středu. Zde se věnují různým společenským aktivitám jako například skládání obrázků, malování, výrobě dekorací na Vánoce, Velikonoce, zabývají se i hlavolamy, křížovkami, hádankami apod. Mají příležitost zvládat různé manuální i paměťové úkoly.

K některým klientům jezdí pečovatelky pravidelně i 3krát denně. V těchto případech se většinou pomáhá s osobní hygienou, přesunem z lůžka či na něj, s podáním jídla, pití, drobným úklidem. O víkendech a svátcích se jedná o terénní péči, zpravidla o úklidy v bytech klientů, osobní hygienu a pomoc při přípravě a podání jídla a pití.

V roce 2015 činil průměrný počet klientů využívajících našich služeb 147 osob převážně nad 65 let věku. Uživatelé čerpali péči především formou pomoci a podpory při podávání jídla a pití, pomoci při osobní hygieně v domácnostech klientů nebo v prostorách Pečovatelské služby v bezbariérovém středisku osobní hygieny.

Svým uživatelům v případě zájmu a potřeby za poplatek zapůjčujeme i kompenzační pomůcky: polohovací postel, chodítko, invalidní vozíček, WC křeslo.

Také se staráme dle zákona č. 108/2006 Sb. bezplatně o trojčata. Pečovatelka do rodiny dochází na osm hodin denně, pět dní v týdnu. Během těchto hodin mamince dětí pomáhá s chodem domácnosti, jako je úklid, praní, žehlení prádla a podobně.

Každým rokem také pořádáme, zejména pro klienty využívající naše služby, na Pečovatelské službě z.ú. v Kroměříži a Tlumačově posezení s pečovatelkami, kde klienti stráví příjemné odpoledne.

2. Hodnocení kvality poskytovaných služeb uživateli

Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. se řídí standardy kvality, v nichž jsou stanovena pravidla poskytování služeb. Jedním ze standardů je standard č. 15, který se zabývá zjišťováním kvality poskytovaných služeb. Provedli jsme tedy anonymní zjišťování formou dotazníku.

Celkem bylo rozdáno 90 dotazníků, z nichž se vrátilo jen 34, z toho 5 bylo neúplných a 3 nevyplněné.

Otázka Kladná odpověď Částečně kladná Záporná odpověď
Rozumím obsahu smlouvy o poskytování služby. 22 7 0
Informace o službách nebo případných změnách dostávám včas. 28 1 1
Mohu si podle své vůle vybrat potřebnou službu a úkony 30 1 0
Informace dostávám ústně, písemně, nedostávám 26 4 0
Znám svou hlavní pečovatelku (klíčového pracovníka) 28 0 2
Pečovatelka je na mě milá a příjemná 31 0 0
Pečovatelka mi naslouchá a snaží se podle svých možností vyhovět 31 0 0
Pečovatelky dodržují dohodnuté termíny a časy 24 6 1
Změnu doby péče mě poskytovatel oznamuje a) vždy, b) občas ano-ne, c) neoznamuje 28 2 1
Pracovníci služby mě oslovují tak, jak je mi to příjemné a milé 31 0 0
Pracovnice dodržují mlčenlivost o ostatních klientech 30 1 0
Dohodli jsme si přijatelné oslovování pečovatelky a dodržujeme to 29 1 1
Když se mi na vizáži pečovatelky něco nelíbí, řeknu jí to 20 1 9
Při vykonávání služby je pro mě zachovávaná lidská důstojnost 31 0 0
Při vykonávání služby se snažím zachovat důstojnost pro pečovatelku 30 0 1
Osobní kontakt se sociálním pracovníkem by měl být častější/postačuje/není nutný 4 19 7
Vyúčtování za poskytnuté služby dostávám včas 30 1 0
Vyšší úhrady považuji v rámci možností za vyhovující 27 4 0

Ze získaných výsledků vyplývá, že klienti jsou ve většině případů s našimi službami spokojeni. Přesto se i nadále snažíme naše služby zkvalitňovat a vylepšovat.

Se zaměstnanci stále dodržujeme pravidla při poskytování služeb a klademe jim na srdce naše motto „pečovat a pomáhat“.

Pracovníci jsou pravidelně podrobeni supervizi, hodnotícím pohovorům s ředitelem organizace i pravidelnému vzdělávání. Naší snahou je spolupracující a dobře fungující kolektiv, jelikož i to se odráží na kvalitě poskytovaných služeb a spokojenosti našich klientů.

Snažíme se vyhovět potřebám a přáním klienta vždy v rámci všech možností. Na využívaných službách se vzájemně domluvit, aby se předešlo komplikacím či nedorozumění. Dále se snažíme, aby příliš často nedocházelo ke změně pečovatelky a klíčového pracovníka a tedy i k narušení již vytvořeného přátelského a pohodlného vztahu mezi uživatelem a pečujícím pracovníkem.

Častější kontakt se sociálním pracovníkem vyplývá z obecné potřeby společenského kontaktu, který by klienti rádi navazovali. Klienti by však měli v prvé řadě využívat přirozené rodinné vazby. Přesto, při výskytu jakéhokoliv problému, má klíčový pracovník povinnost informovat sociálního pracovníka o průběhu poskytování služby. Ten situaci vyhodnotí a popřípadě vstoupí přímo do jednání s klientem.

3. Organizace společnosti

Všem členům správní i dozorčí rady bychom chtěli poděkovat za jejich čas a práci, kterou poskytovali bezúplatně ve svém volném čase.

Organizační struktura

ZAKLADATEL
město Kroměříž
SPRÁVNÍ RADA DOZORČÍ RADA
předseda SR PhDr. Pavel Motyčka, PhD. předseda DR Mgr. Věra Koščová
členové SR Petr Horka členové DR JUDr. Eva Pálková
  Marek Šindler   Ing. Petra Dolečková
ředitel společnosti
Mgr. Bc. František Lančík

4. Personální zajištění

Optimální personální zajištění služby je velmi složité a to z několika důvodů:

  • výkyvy v péči (hospitalizace klientů, přijetí do domova pro seniory, úmrtí)
  • zastupitelnost pečovatelek (dovolené, pracovní neschopnosti, školení, kurzy)
  • administrativní náročnost (dotace a vyúčtování dotací, vyúčtování péčí atd.)
  • zajištění finančních prostředků na mzdy
Pracovní pozice Počet osob Úvazek
Ředitel 1 0,1
Sociální pracovník 1 0,9
Pracovník v sociálních službách 15 14,00
Asistentka 1 1
Dohody o pracovní činnosti 2 1,5
Dohody o provedení práce 8 0,32

Pozice pracovníků v sociálních službách jsou dle zákona 108/2006 Sb. obsazovány zaměstnanci, kteří mají kvalifikační kurz. Ti, kteří tento kurz v rozsahu 150 hodin nemají, si musí kvalifikaci doplnit do 18 ti měsíců od přijetí pracovníka do pracovního poměru.

Pro nás je velmi důležité i další doplňující vzdělávání pracovníků. Kvalifikaci zaměstnanců pravidelně prohlubujeme prostřednictvím odborných seminářů, jejichž témata přímo souvisí s výkonem jejich práce.

Tímto zvyšujeme kvalitu práce zaměstnanců, zlepšujeme jejich schopnost poradit si v mimořádných situacích, učí se, jak s klienty správně komunikovat a pracovat a dozvídají se mnoho dalších velmi užitečných a potřebných informací. Absolvování těchto kurzů a seminářů probíhá v rozsahu 24 hod. za rok.

5. Klienti

Klienti, kterým poskytujeme služby, jsou zdravotně postižení občané starší 18-ti let, senioři a rodiny s trojčaty a vícerčaty.

KROMĚŘÍŽ
Měsíc Péče Bezplatné
Leden 35 3
Únor 32 3
Březen 39 3
Duben 36 3
Květen 36 3
Červen 41 3
Červenec 41 3
Srpen 43 3
Září 42 3
Říjen 43 3
Listopad 43 3
Prosinec 44 3

TLUMAČOV

Měsíc Péče Bezplatné
Leden 31 0
Únor 31 0
Březen 33 0
Duben 32 0
Květen 33 0
Červen 33 0
Červenec 35 0
Srpen 35 0
Září 35 0
Říjen 38 0
Listopad 39 0
Prosinec 37 0

 MORKOVICE

Měsíc Péče Bezplatné
Leden 6 0
Únor 8 0
Březen 8 0
Duben 8 0
Květen 9 0
Červen 8 0
Červenec 7 0
Srpen 9 0
Září 9 0
Říjen 8 0
Listopad 7 0
Prosinec 8 0

6. Hospodaření

Příjmy na realizaci pečovatelské služby
Poskytovatel Částka v Kč %
Dotace MPSV 3.175.520 Kč 50,4
Dotace město Kroměříž 672.000 Kč 10,6
Dotace obec Tlumačov 240.000 Kč 4
Dotace Morkovice-Slížany 150.000 Kč 2,3
Dotace Zlínský kraj 0 Kč 0
Úhrady od klientů 1.883.672 Kč 30
Příspěvky Úřadu práce 167.627 Kč 2,5
Ostatní příjmy 11.438 Kč 0,20
Celkem 6.300.257 Kč 100 %
Výdaje na realizaci pečovatelské služby
Položka Částka

%

Provozní náklady 1.532.788 Kč 24,3
Mzdové náklady 3.447.415 Kč 54,6
Odvody soc. a zdrav. pojištění 1.131.319 Kč 17,8
Ostatní sociální náklady 44.628 Kč 0,7
Odpisy 161.776 Kč 2,6
Celkem 6.317.926 Kč 100 %

ROZDÍL -17.669 Kč

V roce 2015 byly dotace MPSV na poskytování pečovatelské služby vyšší o 413.020 Kč , Tato dotace byla navýšena dodatkem smlouvy o schválené prostředky na zvýšení mezd. Celkově byl rozpočet velmi blízký předešlému roku, ale zvýšily se odpisy hmotného investičního majetku, který byl pořízen v roce 2014 a následně i v roce 2015. V prosinci 2015 byla poskytnuta dotace ve výši 100.000,- Kč od obce Tlumačov na pořízení automobilu. Dotace Města Kroměřiže zůstaly ve stejné výši jako v předešlém roce, dotace od Obce Morkovice-Slížany byly vyšší o 30.000 Kč.

7. Závěr

Z důvodu zvyšování životních nákladů informujeme klienty i o možnosti podání žádosti příspěvku na péči. Díky takto získaným finančním prostředkům mají uživatelé našich služeb větší šanci, aby mohli i ve stáří dále pobývat ve svých důvěrně známých domovech.

S ohlédnutím za celým rokem 2015 bych rád vyjádřil vřelé díky našim pečovatelkám za jejich vysoké pracovní nasazení, za snahu vyhovět klientům v jejich přáních a potřebách, rozveselit je a zpříjemnit jim každodenní život.

Moje díky patří institucím a lidem, kteří nás podporují finančně i svým organizačním zapojením. Děkuji rovněž rodinným příslušníkům klientů za vstřícné jednání a spolupráci při poskytovaných službách a v neposlední řadě děkuji i klientům za jejich důvěru v nás.

Úplným závěrem bych chtěl rovněž poděkovat všem členům správní a dozorčí rady, kteří věnují svůj čas naší organizaci bez jakýchkoliv finančních nároků.Mgr. Bc. František Lančík
ředitel
Pečovatelské služby Kroměříž z.ú.

> Zpět na úvod > Archiv starších zpráv

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Kliknutím na "Přijmout" souhlasíte s použitím cookies za účelem analytiky. Více informací (PDF)

Přijmout Nastavení cookies

Nastavení cookies

V tomto okně si můžete upravit používání cookies podle vlastních preferencí. Pokud ponecháte výchozí nastavení, budou povoleny pouze cookies nezbytné pro fungování webu.

Technické cookies – nezbytné pro fungování webu

vždy povoleno

Technické cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek, není tedy možné je zakázat. Obvykle se nastavují v reakci na akce, které na webu sami provedete, jako je nastavení zabezpečení, přihlášení a vyplňování formulářů. Tyto cookies můžeme nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby na webu využíváme, a neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich zasílal upozornění. Mějte ale na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nemusí fungovat správně.

Cookie Popis
cookies_level Vaše nastavení cookies z tohoto dialogu
PHPSESSID Relační cookie udržující ID aktuální session

Analytické a výkonnostní cookies

Analytické a výkonnostní cookies se používají k analýze návštěvnosti webových stránek a k dalšímu zlepšení jejich fungování. Pomáhají nám porozumět zájmům návštěvníků a způsobu, jakým naše webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by vás mohly identifikovat.

Cookie Popis
_ga Cookie analytického systému Google Analytics
_gid Cookie analytického systému Google Analytics
^_gat_gtag_UA Cookie analytického systému Google Analytics
Povolit vše Povolit vybrané