Menu

Výroční zpráva 2014

26. 08. 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2014

Pečovatelské služby Kroměříž, o.p.s.

www.pecovat.cz, tel. 573 341 700, mobil 777 749 024, prochazkova@pecovat.cz

1. Obecné údaje

Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. sídlí na ulici Nitranská 4091/2 v Kroměříži a funguje již od roku 2005. Tato obecně prospěšná společnost  poskytuje  terénní pečovatelskou službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služby jsou poskytovány v obci Kroměříž a jejím okolí, obci Tlumačov a okolí a v mikroregionu Morkovsko.

Dále naše pečovatelky pomáhaly svým klientům i s úklidy v domácnostech, oblékáním, přesunem na lůžko či z lůžka, zajištěním nákupu nebo odvozem i doprovodem k lékaři a na úřady. Kromě terénních služeb mohou klienti využívat i ambulantní péči, která probíhá v sídle společnosti a to jedenkrát týdně, každou středu. Zde se věnují různých společenským aktivitám jako například skládání obrázků, malováním, výrobou dekorací na Vánoce, Velikonoce, zabývají se i hlavolamy, křížovkami, hádankami apod. Různé manuální i paměťové úkoly.
K některým klientům jezdí pečovatelky pravidelně i 3krát denně. V těchto případech se většinou pomáhá s osobní hygienou, přesunem z lůžka či na něj, s podáním jídla, pití, drobným úklidem.
O víkendech a svátcích se jedná o terénní péči, zpravidla o úklidy v bytech klientů, osobní hygienu a pomoc a přípravu jídla a pití.
V roce 2014 činil průměrný počet klientů využívajících našich služeb 139 osob převážně nad 65 let věku. Uživatelé čerpali péči především formou pomoci a podpory při podávání jídla a pití, pomoci při osobní hygieně v domácnostech klientů nebo v prostorách Pečovatelské služby v nedávno zrekonstruovaném bezbariérovém středisku osobní hygieny.

Svým uživatelům v případě zájmu a potřeby za poplatek zapůjčujeme i kompenzační pomůcky jako polohovací postel, chodítko, invalidní vozíček, WC křeslo.

Dále se staráme  dle zákona č. 108/2006 Sb. bezplatně o trojčata. Pečovatelka do rodiny dochází na osm hodin denně, pět dní v týdnu.  Během těchto hodin mamince dětí pomáhá s chodem domácnosti, jako je úklid, praní, žehlení prádla a podobně.

Každým rokem také pořádáme, zejména pro klienty využívající naše služby, na Pečovatelské službě v Kroměříži a Tlumačově posezení s pečovatelkami, kde klienti stráví příjemné odpoledne.

2. Hodnocení kvality poskytovaných služeb uživateli

Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. se řídí standardy kvality, v nichž jsou stanovena pravidla poskytování služeb. Jedním ze standardů je standard č. 15, který se zabývá zjišťováním kvality poskytovaných služeb. Provedli jsme tedy anonymní zjišťování formou dotazníku.

Celkem bylo rozdáno 77 dotazníků, z nichž se vrátilo 51, z toho 14 byly neúplné a 1 nevyplněné.


Otázka

Kladná odpověď

Částečně kladná

Záporná odpověď

Rozumím obsahu smlouvy o poskytování služby.

45 5 0

Informace o službách nebo případných změnách dostávám včas.

47  2 0

Mohu si podle své vůle vybrat potřebnou službu a úkony

47  1 1

Znám svou hlavní pečovatelku (klíčového pracovníka)

47  0 1

Pečovatelka je na mě milá a příjemná

49 1 0

Pečovatelka mi naslouchá a snaží se podle svých možností vyhovět

49  1 0

Pečovatelky dodržují dohodnuté termíny a časy

44  5 1

Pracovníci služby mě oslovují tak, jak je mi to příjemné a milé

50  0 0

Pracovnice dodržují mlčenlivost o ostatních klientech

46  3 0

Dohodli jsme si přijatelné oslovování pečovatelky a dodržujeme to

46  1 2

Když se mi na vizáži pečovatelky něco nelíbí, řeknu jí to

20  6 14

Při vykonávání služby je pro mě zachovávaná lidská důstojnost

49  0 0

Při vykonávání služby se snažím zachovat důstojnost pro pečovatelku

49  0 0

Osobní kontakt se sociálním pracovníkem by měl být častější/postačuje/není nutný

4  35 11

Vyúčtování za poskytnuté služby dostávám včas

47  2 0

Vyšší úhrady považuji v rámci možností za vyhovující

39  8 0

Informace dostávám od pečovatelky ústně / písemně / nedostávám

14  4 0

Změnu doby péče mě poskytovatel oznamuje vždy

16  0 0

Ze získaných výsledků vyplývá, že klienti jsou ve většině případů s našimi službami spokojeni. Přesto se i nadále snažíme naše služby zkvalitňovat a vylepšovat.

Se zaměstnanci stále dodržujeme pravidla při poskytování služeb a klademe jim na srdce naše motto „pečovat a pomáhat“.
Pracovníci jsou pravidelně podrobeni supervizi, hodnotícím pohovorům s ředitelkou organizace i pravidelnému vzdělávání. Naší snahou je spolupracující a dobře fungující kolektiv, jelikož i to se odráží na kvalitě poskytovaných služeb a spokojenosti našich klientů.

Snažíme se vyhovět potřebám a přáním klienta vždy v rámci všech možností. Na využívaných službách se vzájemně domluvit, aby se předešlo komplikacím či nedorozumění.  Dále se snažíme, aby příliš často nedocházelo ke změně pečovatelky a klíčového pracovníka a tedy i k narušení již vytvořeného přátelského a pohodlného vztahu mezi uživatelem a pečujícím pracovníkem.

Častější kontakt se sociálním pracovníkem vyplývá z obecné potřeby společenského kontaktu, který by klienti rádi navazovali. Klienti by však měli v prvé řadě využívat přirozené rodinné vazby. Přesto, při výskytu jakéhokoliv problému, má klíčový pracovník povinnost informovat sociálního pracovníka o průběhu poskytování služby. Ten situaci vyhodnotí a popřípadě vstoupí přímo do jednání s klientem.

3. Organizace společnosti

Všem členům správní i dozorčí rady bychom chtěli poděkovat za jejich čas a práci, kterou poskytovali bezúplatně ve svém volném čase.

Organizační struktura

ZAKLADATEL

město Kroměříž

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

předseda SR

MUDr. Jarmila Číhalová

předseda DR

Anna Radová

členové SR

Mgr. Hana Pitnerová

členové DR

JUDr. Eva Pálková

 

Marek Šindler

 

Ing. Petra Dolečková

 

Anna Gruberová

 

 

 

Mgr. Pavel Horák

 

 

 

Ing. Antonín Jonášek

 

 


ředitel společnosti

Ing. Michaela Procházková

4. Personální zajištění

Optimální personální zajištění služby je velmi složité a to z několika důvodů:

  • výkyvy v péči (hospitalizace klientů, přijetí do domova pro seniory, úmrtí)
  • zastupitelnost pečovatelek (dovolené, pracovní neschopnosti, školení, kurzy)
  • administrativní náročnost (dotace a vyúčtování dotací, vyúčtování péčí atd.)
  • zajištění finančních prostředků na mzdy

Pracovní pozice

Počet osob

Úvazek

Ředitel

1

1

Sociální pracovník

1

1

Pracovník v sociálních službách

19

11,8

Asistentka

1

1

Dohody o pracovní činnosti

1

0,58

Dohody o provedení práce

7

0,32

Pozice pracovníků v sociálních službách jsou dle zákona 108/2006 Sb. obsazovány zaměstnanci, kteří mají kvalifikační kurz. Ti, kteří tento kurz v rozsahu 150 hodin nemají, si musí kvalifikaci doplnit do 18 ti měsíců od přijetí pracovníka do pracovního poměru.

Pro nás je velmi důležité i další doplňující vzdělávání pracovníků. Kvalifikaci zaměstnanců pravidelně prohlubujeme prostřednictvím odborných seminářů, jejichž témata přímo souvisí s výkonem jejich práce.

Tímto zvyšujeme kvalitu práce zaměstnanců, zlepšujeme jejich schopnost poradit si v mimořádných situacích, učí se, jak s klienty správně komunikovat a pracovat a dozvídají se mnoho dalších velmi užitečných a potřebných informací.

Absolvování těchto kurzů a seminářů probíhá v rozsahu 24 hod. za rok. V roce 2013 a také v roce 2014 jsme úzce spolupracovali se vzdělávací agenturou MARLIN, se sídlem v Uherském Hradišti a vzdělávacím centrem v Kroměříži. Na základě našich požadavků a potřeb pečovatelek nám vytvořili vzdělávací modul, který nesplňoval jen podmínku vzdělání pečovatelek v rozsahu 24 hodin za rok, ale splnil základní kritérium na vzdělávání, tj. účelnost a využitelnost vzdělání v přímé péči pro pečovatelky. Zaměstnanci toto vzdělávání hodnotí velmi pozitivně.

5. Klienti

Klienti, kterým poskytujeme služby, jsou zdravotně postižení občané starší 18-ti let, senioři a rodiny s trojčaty a vícerčaty.

 KROMĚŘÍŽ

Měsíc

Péče

Bezplatné

 

Leden

46

4

Únor

46

4

Březen

43

4

Duben

43

4

Květen

41

4

Červen

39

3

Červenec

44

3

Srpen

44

3

Září

42

3

Říjen

44

3

Listopad

39

3

Prosinec

41

3

TLUMAČOV

Měsíc

Péče

Bezplatné

 

Leden

24

0

Únor

25

0

Březen

25

0

Duben

26

0

Květen

26

0

Červen

26

0

Červenec

28

0

Srpen

28

0

Září

28

0

Říjen

30

0

Listopad

30

0

Prosinec

32

0

 MORKOVICE

Měsíc

Péče

Bezplatné

 

Leden

6

0

Únor

5

0

Březen

5

0

Duben

5

0

Květen

6

0

Červen

6

0

Červenec

5

0

Srpen

5

0

Září

6

0

Říjen

6

0

Listopad

6

0

Prosinec

6

0

6. Hospodaření

Příjmy na realizaci pečovatelské služby

poskytovatel

částka v Kč

%

Dotace MPSV

2,762.500 Kč

44

Dotace město Kroměříž

672.000 Kč

11

Dotace obec Tlumačov

240.000 Kč

4

Dotace Morkovice-Slížany

120.000 Kč

2

Dotace Zlínský kraj

0 Kč

0

Úhrady od klientů

1,786.880 Kč

29

Příspěvky Úřadu práce

482.669 Kč

8

Ostatní příjmy

112.800 Kč

2

Celkem

6,176.849 Kč

100 %

Výdaje na realizaci pečovatelské služby

položka

Částka

%

Provozní náklady

1,579.288 Kč

26

Mzdové náklady

3,160.841 Kč

53

Odvody soc. a zdrav. pojištění

1,105.394 Kč

19

Ostatní sociální náklady

23.557 Kč

0,5

Odpisy

90.787 Kč

1,5

Celkem

5,959.867 Kč

100 %

ROZDÍL + 216.982,00 Kč

V roce 2014 byly dotace MPSV na poskytování pečovatelské služby zhruba ve stejné výši jako v předešlém roce. V závěru roku byla ještě dotace navýšena o schválené prostředky na zvýšení mezd. Celkově byl rozpočet velmi blízký předešlému roku. K zisku došlo zejména z důvodu obměny vozového parku, kdy byla prodána starší vozidla a novější auta se odpisují, takže se do nákladů promítnou postupně v příštích pěti letech formou odpisů.

7. Závěr

Z důvodu zvyšování životních nákladů informujeme klienty i o možnosti podání žádosti příspěvku na péči. Díky takto získaným finančním prostředkům mají uživatelé našich služeb větší šanci, aby mohli i ve stáří dále pobývat ve svých důvěrně známých domovech.

S ohlédnutím za celým rokem 2014 bych ráda vyjádřila vřelé díky našim pečovatelkám za jejich vysoké pracovní nasazení, za snahu vyhovět klientům v jejich přáních a potřebách, rozveselit je a zpříjemnit jim každodenní život.

Moje díky patří institucím a lidem, kteří nás podporují finančně i svým organizačním zapojením. Děkuji rovněž rodinným příslušníkům klientů za vstřícné jednání a spolupráci při poskytovaných službách a v neposlední řadě děkuji i klientům za jejich důvěru v nás.

Úplným závěrem bych chtěla rovněž poděkovat všem členům správní a dozorčí rady, kteří věnují svůj čas naší organizaci bez jakýchkoliv finančních nároků.
Ing. Michaela Procházková
ředitelka
Pečovatelské služby Kroměříž, o.p.s.

> Zpět na úvod > Archiv starších zpráv

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Kliknutím na "Přijmout" souhlasíte s použitím cookies za účelem analytiky. Více informací (PDF)

Přijmout Nastavení cookies

Nastavení cookies

V tomto okně si můžete upravit používání cookies podle vlastních preferencí. Pokud ponecháte výchozí nastavení, budou povoleny pouze cookies nezbytné pro fungování webu.

Technické cookies – nezbytné pro fungování webu

vždy povoleno

Technické cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek, není tedy možné je zakázat. Obvykle se nastavují v reakci na akce, které na webu sami provedete, jako je nastavení zabezpečení, přihlášení a vyplňování formulářů. Tyto cookies můžeme nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby na webu využíváme, a neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich zasílal upozornění. Mějte ale na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nemusí fungovat správně.

Cookie Popis
cookies_level Vaše nastavení cookies z tohoto dialogu
PHPSESSID Relační cookie udržující ID aktuální session

Analytické a výkonnostní cookies

Analytické a výkonnostní cookies se používají k analýze návštěvnosti webových stránek a k dalšímu zlepšení jejich fungování. Pomáhají nám porozumět zájmům návštěvníků a způsobu, jakým naše webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by vás mohly identifikovat.

Cookie Popis
_ga Cookie analytického systému Google Analytics
_gid Cookie analytického systému Google Analytics
^_gat_gtag_UA Cookie analytického systému Google Analytics
Povolit vše Povolit vybrané