Menu

Výroční zpráva 2013

04. 12. 14

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2013

Pečovatelské služby Kroměříž, o.p.s.

www.pecovat.cz, tel. 573 341 700, mobil 777 749 024, prochazkova@pecovat.cz

  1. Obecné údaje

Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. sídlí na Nitranské ulici 4091/2 v Kroměříži. Tato obecně prospěšná společnost, poskytující terénní pečovatelskou službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, funguje již od roku 2005

Služby jsou poskytovány v obci Kroměříž a jejím okolí, obci Tlumačov a okolí a v mikroregionu Morkovsko.

V roce 2013 činil průměrný počet klientů, kteří využívali našich služeb, 160 osob. Uživatelé čerpali péči především formou pomoci a podpory při podávání jídla a pití, pomoci při osobní hygieně, která je prováděna přímo u klientů v domácnostech nebo v prostorách Pečovatelské služby v  bezbariérovém středisku osobní hygieny.

V poledních hodinách byly zajišťovány rozvozy a donáška obědů, které během roku využívalo v průměru 60 klientů. Tyto služby jsme ovšem výrazně omezili od 1. 7. 2013 na základě rozhodnutí správní rády. Důvodem bylo navyšování ceny dovozu obědů, vyhláškou 505/2006 Sb., na cenu, která byla již pro uživatele velmi vysoká. V druhé polovině roku tedy v obci Tlumačov došlo k úplnému přerušení dovozu obědů, v obci Kroměříž se počet uživatelů této služby snížil na minimum.

Mimo jiné naše pečovatelky svým klientům pomáhali také s úklidem v domácnostech, oblékáním, přesunem na lůžko či zajištěním nákupu nebo odvozem i doprovodem k lékaři a na úřady.

Převážnou částí naší klientely jsou věkem či nemocí znevýhodnění senioři v rozmezí 65 – 95 let věku. Tyto klienty se snažíme s dopomocí našich služeb navrátit k samostatnému a důstojnému životu, ctít jejich přání a potřeby a podpořit jejich snahu žít co nejdéle v domácím prostředí. Klienti kromě možnosti terénních služeb mohou využívat také služeb ambulantní péče, která probíhá v sídle společnosti.

Nově od 1. 7. 2013 řadíme mezi naše uživatele také rodiče s trojčaty a vícerčaty. Rozšíření našich služeb o tuto registraci bylo podníceno narozením kroměřížských trojčátek v první polovině roku. Tuto službu poskytujeme podle zákona č. 108/2006 Sb., a to bezplatně. Pečovatelka do rodiny dochází na osm hodin denně, pět dní v týdnu, během kterých mamince dětí pomáhá.


2. Hodnocení kvality poskytovaných služeb uživateli

Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. se řídí standardy kvality, v nichž jsou stanovena pravidla poskytování služeb. Jedním ze standardů je standard č. 15, který se zabývá zjišťováním kvality poskytovaných služeb. Provedli jsme tedy anonymní zjišťování formou dotazníku.

Celkem bylo rozdáno 84 dotazníků, z nichž se vrátilo 64, z toho 2 byly neúplné a 2 nevyplněné.

OTÁZKA

Kladná odpověď

Částečně kladná

Záporná odpověď

Rozumím obsahu smlouvy o poskytování služby.

58

3

0

Informace o službách nebo případných změnách dostávám včas.

57

4

0

Mohu si podle své vůle vybrat potřebnou službu a úkony

55

6

0

Znám svou hlavní pečovatelku (klíčového pracovníka)

58

0

3

Pečovatelka je na mě milá a příjemná

59

2

0

Pečovatelka mi naslouchá a snaží se podle svých možností vyhovět

59

2

0

Pečovatelky dodržují dohodnuté termíny a časy

52

9

0

Pracovníci služby mě oslovují tak, jak je mi to příjemné a milé

59

0

1

Pracovnice dodržují mlčenlivost o ostatních klientech

59

1

0

Dohodli jsme si přijatelné oslovování pečovatelky a dodržujeme to

58

1

1

Když se mi na vizáži pečovatelky něco nelíbí, řeknu jí to

42

6

12

Při vykonávání služby je pro mě zachovávaná lidská důstojnost

58

2

0

Při vykonávaní služby se snažím zachovat důstojnost pro pečovatelku

57

3

0

Osobní kontakt se sociálním pracovníkem by měl být častější/postačuje/není nutný

10

38

12

Vyúčtování za poskytnuté služby dostávám včas

60

1

0

Vyšší úhrady považuji v rámci možností za vyhovující

51

10

0

Dovezené obědy mi vyhovují a chutnají

14

23

1

Ze shromážděných výsledků vyplývá, že většina uživatelů je s poskytováním našich služeb spokojena. I přes většinu kladných odpovědí však nepřestaneme naši práci dále zkvalitňovat.

S našimi zaměstnanci neustále pracujeme na dodržování pravidel při poskytování služeb a klademe jim na srdce, že naším veřejným závazkem je motto „pečovat a pomáhat“.

Pracovníky pravidelně podrobujeme supervizi, hodnotícím pohovorům s ředitelkou organizace i pravidelnému vzdělávání. Snažíme se o spolupracující a dobře fungující kolektiv, protože i to se odráží na kvalitě poskytovaných služeb a spokojenosti našich klientů.

Naší snahou je vyhovět klientovým potřebám a přáním vždy v rámci možností. Na odebíraných službách se oboustranně domluvit, aby nedocházelo ke komplikacím či nedorozumění. Také dbáme na to, aby příliš často nedocházelo ke změně pečovatelky a klíčového pracovníka, tedy k narušení již vytvořeného přátelského a pohodlného vztahu mezi uživatelem a pečujícím pracovníkem.

Záporné odpovědi u vizáže pečovatelek se řeší na pracovní poradě, nákupem dostatečného množství pracovních oděvů atd. Častější kontakt se sociálním pracovníkem vyplívá z obecné potřeby společenského kontaktu, který by klienti rádi navazovali. Klienti by měli v prvé řadě využívat přirozené rodinné vazby. Přesto pokud se vyskytne jakýkoli problém má klíčový pracovník povinnost sociálního pracovníka informovat o průběhu poskytování služby. Ten situaci vyhodnotí a vstoupí či nevstoupí přímo do jednání s klientem.

3. Organizace společnosti

Všem členům správní i dozorčí rady bychom chtěli poděkovat za jejich čas a práci, kterou poskytovali bezúplatně ve svém volném čase.

Organizační struktura

ZAKLADATEL

město Kroměříž

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

předseda SR

MUDr. Jarmila Číhalová

předseda DR

Anna Radová

členové SR

Mgr. Hana Pitnerová

členové DR

JUDr. Eva Pálková

 

Marek Šindler

 

Ing. Petra Dolečková

 

Anna Gruberová

 

 

 

Mgr. Pavel Horák

 

 

 

Ing. Antonín Jonášek

 

 


ředitel společnosti

Ing. Michaela Procházková

4. Personální zajištění

Optimální personální zajištění služby je velmi složité a to z několika důvodů:

  • výkyvy v péči (hospitalizace klientů, přijetí do domova pro seniory, úmrtí)

  • zastupitelnost pečovatelek (dovolené, pracovní neschopnosti)

  • administrativní náročnost (dotace a vyúčtování dotací, vyúčtování péčí atd.)

  • zajištění finančních prostředků na mzdy

Pracovní pozice

Počet osob

Úvazek

Ředitel

1

1

Sociální pracovník

1

1

Pracovník v sociálních službách

20

14

Asistentka

2

1

Dohody o pracovní činnosti

2

0,76

Dohody o provedení práce

7

0,6

Pozice pracovníků v sociálních službách jsou dle zákona 108/2006 Sb. obsazovány zaměstnanci, kteří mají kvalifikační kurz. Ti, kteří tento kurz v rozsahu 150 hodin nemají, si musí kvalifikaci doplnit do 18ti měsíců.

Velmi důležité je pro nás také další doplňující vzdělávání pracovníků. Kvalifikaci zaměstnanců pravidelně prohlubujeme prostřednictvím odborných seminářů, jejichž témata přímo souvisí s výkonem jejich práce.

Tímto zvyšujeme kvalitu práce zaměstnanců, zlepšujeme jejich schopnost poradit si v nenadálých situacích, učí se, jak s klienty správně komunikovat a pracovat a dozvídají se mnoho dalších velmi užitečných a potřebných informací.

Absolvování těchto kurzů a seminářů probíhá v rozsahu 24 hod. za rok. V roce 2013 jsme byli zařazeni do projektu „Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji“, ve kterém jsme získali prostředky na vzdělávání. Kurzy zajišťovala vzdělávací agentura Marlin. Zaměstnanci byli seznámeni podrobně se standardy kvality a jejich dopady do praxe s ohledem na inspekce kvality. Zaměstnanci toto vzdělávání hodnotili velmi pozitivně.

5. Klienti

Klienti, kterým poskytujeme služby, jsou zdravotně postižení občané starší 18-ti let, senioři a rodiny s trojčaty a vícerčaty.

 KROMĚŘÍŽ

Měsíc

Obědy

Péče

Celkem

Bezplatné

 

Leden

99

62

161

4

Únor

98

54

152

4

Březen

98

59

157

4

Duben

96

53

149

4

Květen

94

58

152

3

Červen

89

67

156

3

Červenec

15

69

84

4

Srpen

15

66

81

4

Září

14

63

77

4

Říjen

15

64

79

4

Listopad

12

61

73

4

Prosinec

9

58

67

4

 TLUMAČOV

Měsíc

Obědy

Péče

Celkem

Bezplatné

 

Leden

15

24

39

0

Únor

14

25

39

0

Březen

12

25

37

0

Duben

10

24

34

0

Květen

7

22

29

0

Červen

7

21

28

0

Červenec

0

21

21

0

Srpen

0

21

21

0

Září

0

20

20

0

Říjen

0

21

21

0

Listopad

0

23

23

0

Prosinec

0

24

24

0

 MORKOVICE

Měsíc

Obědy

Péče

Celkem

Bezplatné

 

Leden

0

8

8

0

Únor

0

7

7

0

Březen

0

7

7

0

Duben

0

6

6

0

Květen

0

6

6

0

Červen

0

6

6

0

Červenec

0

6

6

0

Srpen

0

7

7

0

Září

0

7

7

0

Říjen

0

6

6

0

Listopad

0

6

6

0

Prosinec

0

6

6

0

 

6. Hospodaření

Příjmy na realizaci pečovatelské služby

poskytovatel

částka v Kč

%

Dotace MPSV

2,924.000 Kč

47

Dotace město Kroměříž

672.000 Kč

11

Dotace obec Tlumačov

240.000 Kč

4

Dotace Morkovice-Slížany

100.000 Kč

2

Dotace Zlínský kraj

0 Kč

0

Úhrady od klientů

1,885.827 Kč

31

Příspěvky Úřadu práce

163.774 Kč

3

Ostatní příjmy

146.826 Kč

2

Celkem

6,132.427 Kč

100 %

Výdaje na realizaci pečovatelské služby

položka

Částka

%

Provozní náklady

1,553.426 Kč

26

Mzdové náklady

3,168.863 Kč

53

Odvody soc. a zdrav. pojištění

1,069.426 Kč

18

Ostatní sociální náklady

97.400 Kč

2

Odpisy

77.156 Kč

1

Celkem

5,946.271 Kč

100 %

 
ROZDÍL + 186.156,00 Kč

V roce 2013 došlo k navýšení dotace MPSV z důvodu poskytování bezplatné péče trojčatům. Pokles tržeb a snížení počtu pracovníků z důvodu omezení rozvozů obědů se rovněž zobrazil ve snížení nákladů a to zejména provozních, ale i mzdových. Tím bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, který ovšem ještě plně nevykompenzoval ztrátu předešlého roku.

 

7. Závěr

Vzhledem k neustále se zvyšující hodnotě životních nákladů a snižování rodinných financí se snažíme lidem vštěpovat, že námi poskytovaná péče nemusí být hrazena jen z jejich příjmů, ale mají možnost žádat o příspěvek na péči. Díky takto získaným finančním prostředkům mají uživatelé našich služeb větší šanci, aby mohli i ve stáří dále pobývat ve svých důvěrně známých domovech.

Je evidentní, že přijatá opatření v rozsahu poskytovaných služeb vedla k navýšení klientů, kterým poskytujeme péči a snížení počtu klientů, kteří odebírali pouze dovoz oběda. Tato skutečnost se projevila jak v oblasti tržeb od klientů, tak v oblasti nákladů. Došlo ke zlepšení hospodaření a to ve prospěch péčí, což považuji za dobré.

S ohlédnutím za celým rokem 2013 bych ráda vyjádřila vřelé díky našim pečovatelkám za jejich vysoké pracovní nasazení, za snahu vyhovět klientům v jejich přáních a potřebách, rozveselit je a zpříjemnit jim každodenní život.

Moje díky patří institucím a lidem, kteří nás podporují finančně i svým organizačním zapojením. Děkuji rovněž rodinným příslušníkům klientů za vstřícné jednání a spolupráci při poskytovaných službách a v neposlední řadě děkuji i klientům za jejich důvěru v nás.

Úplným závěrem bych chtěla rovněž poděkovat všem členům správní a dozorčí rady, kteří věnují svůj čas naší organizaci bez jakýchkoliv finančních nároků.

 

Ing. Michaela Procházková
ředitelka

Pečovatelské služby Kroměříž o.p.s.

> Zpět na úvod > Archiv starších zpráv

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Kliknutím na "Přijmout" souhlasíte s použitím cookies za účelem analytiky. Více informací (PDF)

Přijmout Nastavení cookies

Nastavení cookies

V tomto okně si můžete upravit používání cookies podle vlastních preferencí. Pokud ponecháte výchozí nastavení, budou povoleny pouze cookies nezbytné pro fungování webu.

Technické cookies – nezbytné pro fungování webu

vždy povoleno

Technické cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek, není tedy možné je zakázat. Obvykle se nastavují v reakci na akce, které na webu sami provedete, jako je nastavení zabezpečení, přihlášení a vyplňování formulářů. Tyto cookies můžeme nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby na webu využíváme, a neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich zasílal upozornění. Mějte ale na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nemusí fungovat správně.

Cookie Popis
cookies_level Vaše nastavení cookies z tohoto dialogu
PHPSESSID Relační cookie udržující ID aktuální session

Analytické a výkonnostní cookies

Analytické a výkonnostní cookies se používají k analýze návštěvnosti webových stránek a k dalšímu zlepšení jejich fungování. Pomáhají nám porozumět zájmům návštěvníků a způsobu, jakým naše webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by vás mohly identifikovat.

Cookie Popis
_ga Cookie analytického systému Google Analytics
_gid Cookie analytického systému Google Analytics
^_gat_gtag_UA Cookie analytického systému Google Analytics
Povolit vše Povolit vybrané