Menu

Výroční zpráva 2012

29. 05. 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2012

Pečovatelské služby Kroměříž, o.p.s.

www.pecovat.cz, tel. 573 341 700, mobil 777 749 024, prochazkova@pecovat.cz

  1. Obecné údaje

Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. se sídlem na Nitranské ulici 4091/2 v Kroměříži

funguje od roku 2005 jako obecně prospěšná společnost poskytující terénní pečovatelskou službu v souladu se zákonem 108/2006 Sb.

Dále poskytujeme služby v obci Tlumačov a v mikroregionu Morkovsko.

V roce 2012 byla poskytovaná péče 244 klientům Pečovatelské služby Kroměříž, o.p.s. Poskytování péče bylo nejvíce využíváno v dopoledních hodinách na pomoc a podporu při podání jídla, oblékání, osobní hygieně. V polední dobu se jednalo o dodání obědů průměrně pro 85 klientů, pomoc při přípravě jídla a pití, osobní hygienu. V odpoledních hodinách se jedná o nákupy a úklidy, večerní hodiny jsou vytíženy prováděním osobní hygieny, pomocí a podporou při podání jídla, osobní hygienou, pomoci s přesunem na lůžko.

Převážná čast našich klientů jsou senioři ve věku od 65 let, bydlící v teritoriu Města Kroměříže. Při provádění nasmlouvaných úkonů je našim cílem take kontrola klienta a jeho stav před opuštěním. Sledujeme přání a potřeby, které bude klient v dobu naší nepřítomnosti potřebovat.

V průběhu roku 2012 reagovaly pečovatelky Pečovatelské služby Kroměříž, o.p.s. v 6-ti případech na mimořádnou událost u klientů, označenou za nouzovou a havarijní. Ve všech případech se jednalo o zjištění stavu klienta, ohrožující jeho život a majetek jak klienta, tak dalších obyvatel objektů. Ve všech případech se podařilo včasným zásahem a správným vyhodnocením vzniklé situace zachránit životy klientů.

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb klientům byla v roce 2012 vybudovaná nova koupelna se sprchovým koutem v prostorech Pečovatelské služby Kroměříž,o.p.s., na ul. Nitranská 4091. Do koupelny je bezbarierový přístup, nájezdová rampa do sprchy i pro osoby pohybující se na vozíčku (kteří jsou přesunuti na koupací židli), je zde zvedák pro snadnou manipulaci s imobilními klienty a celé prostředí je prostorově a tepelně uzpůsobené ke konfortnímu koupání.

V návaznosti na koupele máme možnost nabídnutí pobytu v prostorech ambulantní péče v sidle společnosti, kde se mohou klienti aklimatizovat před cestou do místa bydliště, osvěžit kávou, čajem, limonádou, nebo pitnou vodou.

Pro klienty je možnost využítí dopravy z naší strany na koupání, pobyt v prostorech ambulantní péče popř. jiné aktivity, které se konají v sídle společnosti.

    2. Hodnocení kvality poskytovaných služeb uživateli

 

Pečovatelská služba Kroměříž o.p.s. se řídí standardy kvality, v nichž jsou stanovena pravidla poskytování služeb. Jedním ze standardů je standard č. 15, který se zabývá zjišťováním kvality poskytovaných služeb.Provedli jsme tedy anonymní zjišťování formou dotazníku.

 

Celkem bylo rozdáno 84 dotazníků, z nichž se vrátilo 64, přičemž 3 byly neúplné.

Uživatelům byly položeny následující otázky:

 

OTÁZKA

Kladná odpověď

Částečně kladná

Záporná odpověď

Rozumím obsahu smlouvy o poskytování služby.

58

3

0

Informace o službách nebo případných změnách dostávám včas.

57

4

0

Mohu si podle své vůle vybrat potřebnou službu a úkony

55

6

0

Znám svou hlavní pečovatelku (klíčového pracovníka)

58

0

3

Pečovatelka je na mě milá a příjemná

59

2

0

Pečovatelka mi naslouchá a snaží se podle svých možností vyhovět

59

2

0

Pečovatelky dodržují dohodnuté termíny a časy

52

9

0

Pracovníci služby mě oslovují tak, jak je mi to příjemné a milé

60

0

1

Pracovnice dodržují mlčenlivost o ostatních klientech

60

0

1

Dohodli jsme si přijatelné oslovování pečovatelky a dodržujeme to

59

1

1

Když se mi na vizáži pečovatelky něco nelíbí, řeknu jí to

43

6

12

Při vykonávání služby je pro mě zachovávaná lidská důstojnost

59

2

0

Při vykonávaní služby se snažím zachovat důstojnost pro pečovatelku

58

3

0

Osobní kontakt se sociálním pracovníkem by měl být častější

10

39

12

Vyúčtování za poskytnuté služby dostávám včas

60

1

0

Vyšší úhrady považuji v rámci možností za vyhovující

51

0

10

Dovezené obědy mi vyhovují a chutnají

14

23

1

 

Z výše uvedeného dotazování vyplývá, že většina uživatelů je spokojena. Určitě se i nadále budeme snažit pracovat zejména se zaměstnanci na dodržování pravidel poskytovaných služeb.

Díky nízkému mzdovému ohodnocení se občas potýkáme s tím, že nabíráme pracovníky, kteří se na danou profesi zaškolují. V některých případech se ukáže, že se pro danou profesi nehodí.

Převážná část pracovníků je však stabilním kádrem, který je pravidelně vzděláván, podroben supervizi, hodnocení zaměstnanců atd.

 

Stejně jako probíhá zjišťování spokojenosti klientů, probíhájí i hodnotící pohovory jednotlivých zaměstnanců s ředitelkou organizace.

Zde se zjišťuje motivace, pracovní postoje a týmová spolupráce mezi zaměstnanci a vedením. Musím kostatovat, že většina stálých pracovníků je natolik orientovaná na klienty, že za největší motivaci pro tuto práci považují pomoc jiným lidem, v čemž spatřují smysluplnost své práce.

 

3. Organizace společnosti

Všem členům správní i dozorčí rady bychom chtěli poděkovat za jejich čas a práci, kterou poskytovali bezúplatně ve svém volném čase.

Organizační struktura

ZAKLADATEL

město Kroměříž

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

předseda SR

MUDr. Jarmila Číhalová

předseda DR

Anna Radová

členové SR

Mgr. Hana Pitnerová

členové DR

JUDr. Eva Pálková

Marek Šindler

Ing. Petra Dolečková

Anna Gruberová

Mgr. Pavel Horák

Ing. Antonín Jonášek

ředitel společnosti

Ing. Michaela Procházková

4. Personální zajištění

Optimální personální zajištění služby je velmi složité a to z několika důvodů:

  • výkyvy v péči (hospitalizace klientů, přijetí do domova pro seniory, úmrtí)

  • zastupitelnost pečovatelek (dovolené, pracovní neschopnosti)

  • administrativní náročnost (dotace a vyúčtování dotací, vyúčtování péčí atd.)

  • zajištění finančních prostředků na mzdy

Pracovní pozice

Počet osob

Úvazek

Ředitel

1

1

Sociální pracovník

2

1

Pracovník v sociálních službách

21

17,5

Asistentka

1

1

Dohody o pracovní činnosti

2

0,6

Dohody o provedení práce

3

0,1

Rovněž dle zákona 108/2006 Sb. jsou pozice pracovníků v sociálních službách obsazovány zaměstnanci, kteří mají kvalifikační kurz. Ti, kteří tento kurz v rozsahu 150 hodin nemají, si musí kvalifikaci doplnit do 18ti měsíců.

Dále bylo zavedeno pravidelné vzdělávání zaměstnanců v rozsahu 24hod. za rok.

Zaměstnanci absolvují semináře, které přímo souvisí s jejich praxí. Vzdělávání zaměstnanců zvyšuje jejich zájem o profesi a má vliv na kvalitu vykonávaných služeb.

Opět bych na tomto místě chtěla poděkovat všem pracovnicím za jejich obětavou práci.

5. Klienti

Klienti, kterým poskytujeme služby, jsou zdravotně postižení občané starší 18-ti let a senioři.

KROMĚŘÍŽ

Měsíc

Obědy

Péče

Celkem

Bezplatné

Leden

109

59

168

4

Únor

105

53

158

4

Březen

107

53

160

4

Duben

111

54

165

3

Květen

107

55

162

3

Červen

107

54

161

4

Červenec

105

46

151

4

Srpen

102

51

153

4

Září

106

51

157

4

Říjen

108

53

161

3

Listopad

106

44

150

3

Prosinec

106

47

153

4

TLUMAČOV

Měsíc

Obědy

Péče

Celkem

Bezplatné

Leden

20

24

44

0

Únor

21

24

45

0

Březen

19

23

42

0

Duben

15

20

35

0

Květen

16

22

38

0

Červen

15

22

37

0

Červenec

17

23

40

0

Srpen

17

23

40

0

Září

15

21

36

0

Říjen

14

20

34

0

Listopad

13

22

35

0

Prosinec

14

22

36

0

MORKOVICE

Měsíc

Obědy

Péče

Celkem

Bezplatné

Leden

0

10

10

0

Únor

0

8

8

0

Březen

0

8

8

0

Duben

0

6

6

0

Květen

0

6

6

0

Červen

0

6

6

0

Červenec

0

8

8

0

Srpen

0

8

8

0

Září

0

7

7

0

Říjen

0

7

7

0

Listopad

0

7

7

0

Prosinec

0

8

8

0

6. Hospodaření

Příjmy na realizaci pečovatelské služby

poskytovatel

částka v Kč

%

Dotace MPSV

2,544.000,-Kč

39,35

Dotace město Kroměříž

672.000,-Kč

10,39

Dotace obec Tlumačov

241.000,-Kč

3,73

Dotace Morkovice-Slížany

200.000,-Kč

3,09

Dotace Zlínský kraj

0,00 Kč

0

Úhrady od klientů

2,078.663,-Kč

32,15

Příspěvky Úřadu práce

357.306,-Kč

5,52

Ostatní příjmy

372.638,-Kč

5,77

Celkem

6,465.607,-Kč

100,00%

Výdaje na realizaci pečovatelské služby

položka

částka

%

Provozní náklady

2,183.129,-Kč

32,24

Mzdové náklady

3,306.469,-Kč

48,83

Odvody soc. a zdrav. pojištění

1,127.787,-Kč

16,65

Odpisy

154.581,-Kč

2,28

Celkem

6,771.966,-Kč

100,00%

ROZDÍL -306.359,00 Kč

V roce 2012 došlo ke zvýšení cen za poskytování služeb. Tato skutečnost se podepsala na snížení tržeb. Senioři vzhledem k celkovému nárůstu cen snižují rozsah odebrané péče. Další propad nastal v dotaci od města Kroměříže. Zachovali jsme rozsah a dostupnost péče, avšak došlo ke ztrátě v hospodaření. V roce 2013 bude nutné příjmout opatření, která povedou ke snížení nákladů.

7. Závěr

Rok 2012 znamenal pro naši organizaci výrazný posun ve financování. Příčinou bylo jednak zvýšení cen poskytovaných služeb, na které senioři zareagovali snížením rozsahu poskytovaných služeb. Zaroveň se zvyšováním veškerých cen, se zvyšující se nezaměstnaností rodinných příslušníků uživatelů, se projevuje nedostatečné finanční zajištění služeb, které jsou závislé na příjmech od uživatelů. Propad tržeb činil téměř 250 tis. Kč.

Stále hledáme bod ekonomické udržitelnosti v protikladu lidských potřeb klientů.

Tlak na finanční efektivitu poskytování služby je velmi výrazný.

Došlo k výraznému omezení podpory města Kroměříž a Zlínského kraje, kteří snížili dotace téměř o 500 tis. Kč. Díky tomu se společnost dostala do téměř 300 tis. ztráty.

Moje očekávaní bylo ještě horší, než je tato skutečnost.

Tím, kdo si zaslouží největší dík, jsou naše pečovatelky, které bez ohledu na plat, počasí a podmínky, za kterých pracují, každý den dorazí za svými “ovečkami”, aby jim pomohly a byly na blízku, když to potřebují.

V průběhu roku 2012 se nezměnilo to podstatné. Stále jsme na blízku lidem, kteří potřebují podporu při péči o svou osobu, aby mohli setrvat doma.

V dnešní době ekonomické krize, kdy si rodinní příslušníci seniorů a zdravotně postižených osob, mají potřebu uchovat svou práci, je nezbytné převzít část jejich povinností. Je nutné si však uvědomit, že nepřebíráme celou odpovědnost za jejich rodiče a příbuzné. Co těmto lidem nemůžeme nahradit jsou jejich blízcí, po kterých je jim smutno a potřebují, aby si na ně našli čas. Vím, že je to složité, ale pečovatelka dceru či syna nenahradí.

Právě v této době jsme velmi rádi, že jsou organizace a lidé, kteří nás podpořili finančně nebo svou prací.

Závěrem bych chtěla rovněž poděkovat všem členům správní a dozorčí rady, kteří věnují čas naší organizaci bez finančních nároků.

Ing. Michaela Procházková

ředitelka

Pečovatelské služby Kroměříž o.p.s.

> Zpět na úvod > Archiv starších zpráv

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Kliknutím na "Přijmout" souhlasíte s použitím cookies za účelem analytiky. Více informací (PDF)

Přijmout Nastavení cookies

Nastavení cookies

V tomto okně si můžete upravit používání cookies podle vlastních preferencí. Pokud ponecháte výchozí nastavení, budou povoleny pouze cookies nezbytné pro fungování webu.

Technické cookies – nezbytné pro fungování webu

vždy povoleno

Technické cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek, není tedy možné je zakázat. Obvykle se nastavují v reakci na akce, které na webu sami provedete, jako je nastavení zabezpečení, přihlášení a vyplňování formulářů. Tyto cookies můžeme nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, jejichž služby na webu využíváme, a neukládají žádné informace, které lze přiřadit konkrétní osobě. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie nebo o nich zasílal upozornění. Mějte ale na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nemusí fungovat správně.

Cookie Popis
cookies_level Vaše nastavení cookies z tohoto dialogu
PHPSESSID Relační cookie udržující ID aktuální session

Analytické a výkonnostní cookies

Analytické a výkonnostní cookies se používají k analýze návštěvnosti webových stránek a k dalšímu zlepšení jejich fungování. Pomáhají nám porozumět zájmům návštěvníků a způsobu, jakým naše webové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by vás mohly identifikovat.

Cookie Popis
_ga Cookie analytického systému Google Analytics
_gid Cookie analytického systému Google Analytics
^_gat_gtag_UA Cookie analytického systému Google Analytics
Povolit vše Povolit vybrané